SecuraNova för socialtjänsten

Socialtjänsten i 45 kommuner och fler än 250 utförarverksamheter har beställt våra system. Systemen ger stöd för dokumentation av handläggning, insatsplanering och uppföljning. Kraven som tillsynsmyndigheterna ställer på dokumentation och hantering av personuppgifter uppfylls till fullo.

Dokumentationssystemet för socialtjänsten ger tillsammans med befintliga verksamhetssystem ett komplett IT-stöd för verksamheten. Det bygger på en stor mängd färdiga mallar som underlättar handläggning och verkställighet i hög grad, det och sparar avsevärt med tid för verksamheten och det bidrar till att öka rättssäkerheten. Dokumentationssystemets besparingseffekter överträffar med råge dess kostnad.

Vi utbildar alla kunder i användning av systemet, strukturerad journalföring, screening och systematisk bedömning som stöd i klientarbetet, men även i uppföljning av insatser samt planering av behandling och verksamhet, m.m. Vi utbildar även i BBIC.

För enskilda vårdgivare och utförarverksamheter liksom för kommuner som behöver IT-stöd för öppna behandlingsverksamheter eller egna HVB-hem kan SecuraNova journal- och dokumentationssystem för utförare vara ett mycket användbart stöd i verksamheten.

Med hjälp av SecuraNova ifo för socialtjänsten kan Ni på ett användarvänligt sätt

* hantera all dokumentation som behövs inom verksamheten, vilket även innefattar stöd för journalskrivning enligt SoL, LSS och HSL.

* få tillgång till ca 500 färdiga mallar och formulär (t.ex. LVU, LVM, familjerätt, BBIC, utredning vuxna, försörjningsstöd, yttranden, HVB och familjehemsplaceringar, rekrytering och utredning av familjehem, etc) för IFO med vars hjälp Ni skapar alla dokument Ni behöver.

* få omfattande dokumentationsstöd för alla delar av verksamheten, vilket sparar mycket tid eftersom Ni inte behöver konstruera mallar eller blanketter själva.

* dokumenten ger stöd i handläggningsprocessen efersom användarna har tillgång till integrerade hjälptexter, baserade på föreskrifter och allmänna råd, rättsfall, JO-uttalanden, m.m.

* få formulär och dokument ordnade i logiska menyer som stämmer med handläggningsrutinerna

* automatiskt koppla alla uppgifter och dokument till personakten för aktuell klient

* dokumentera på ett rättssäkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter

* använda evidensbaserade systematiska screening- och bedömningsinstrument i både utredningar och insatser som underlag för samtal, behandlingsplanering och uppföljning, ca 25 skattningsinstrument finns i systemet.

* dokumentera rapporter, utredningar och bedömningar när det gäller synpunkter och klagomål, avvikelser SoL och HSL, lex Sarah samt arbetsmiljötillbud och få sammanställningar av alla händelser och åtgärder.

* få tillgång till ett omfattande bibliotek av forskningsrapporter, utvärderingar, lagtexter, allmänna råd och föreskrifter, etc

* producera resultatstatistik på individ-, grupp, enhets- och verksamhetsnivå

* hantera information om klienter, enheter men även övergripande för hela verksamheten

* följa upp och utvärdera insatser och verksamhet tillförlitligt och snabbt

* presentera uppgifter lättfattligt och snabbt för klienter, beslutsfattare och tillsynsmyndigheter

* utveckla verksamheten utifrån de utvärderade resultaten av gjorda insatser

* få hjälp att utforma verksamhetens kvalitetssystem i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd

* fokusera på klientarbetet, kvalitetssäkra verksamheten och minska kostnaderna

Kontakta oss  gärna om Ni vill få en presentation av systemet, veta mer om kostnaden, etc.

Växel: 036-550 40 00
Försäljining: 036-550 40 01
Tekniska frågor: 036-550 40 02

E-post:
info@securanova.se

© Copyright 2017 SecuraNova Informationssystem AB • Alla rättigheter förbehålles • Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat

Support
036-550 40 00
support@securanova.se

webb: support.securanova.se