Nya föreskrifter från Socialstyrelsen för HVB-hem från 2016-11-02

Från den 1 november gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (HSLF-FS 2016:55). De gamla föreskrifterna (SOSFS 2003:20) har gällt sedan 2003. De nya föreskrifterna har tydligare fokus på barnperspektivet och stämmer bättre överens med andra nyare föreskrifter för t.ex. dokumentation inom socialtjänsten.

Föreskrifterna tydliggör kravet på att HVB-hem ska

• se till att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
• göra en matchning innan inskrivning av en person görs i HVB
• se till att den person som är placerad i HVB får sina behov av hälso- och sjukvård och tandvård, skolgång, sysselsättning och fritidsaktiviteter tillgodosedda
• förebygga och uppmärksamma samt även agera vid kränkningar, övergrepp, hot, våld och självskadebeteende
• hur en drogfri boendemijö ska upprätthållas
• vad egenkontrollen minst ska innehålla
• ha föreståndare med tillräcklig utbildning och erfarenhet samt praktisk förmåga
• ha personal med adekvat kompetens, helst 2 årig eftergymnasial utbildning med inriktning på arbetsområdet
• se till att personalen får den introduktion, handledning och kompetensutveckling som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter
• vara bemannat dygnet runt om hemmet tar emot
1. personer med psykisk funktionsnedsättning, eller
2. barn.
Hemmet behöver dock inte vara bemannat under de tider på dygnet då de placerade personerna inte vistas där
• ha ändamålsenliga lokaler

Nya föreskrifter och allmänna råd för hem för vård eller boende (HSLF-FS 2016:55), började gälla 2016-11-01

Nya föreskrifter och allmänna råd för stödboenden, (HSLF-FS 2016:56), började gälla 2016-07-01

Länk för båda föreskrifterna: http://www.socialstyrelsen.se/sosfs

BBIC har förenklats

I oktober 2015 gjorde Socialstyrelsen en revidering av BBIC (Barns Behov I Centrum).


Revideringen innebar bl.a.
• En minskning av antalet behovsområden för barnet från 7 till 4
• En minsking av antalet område i Familj och miljö från 7 till 4
• En minskning av antalet föräldraförmågor från 6 till 4
• Skattning av grad av måluppfyllelse av genomförandeplaner vid uppföljning
• Nya formulär för bl.a skola och hälsovård
• Ökat fokus på risk- och skyddsfaktorer samt riskbedömningar

Mer information: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic

I SecuraNova journalsystem finns stöd för både gamla och nya BBIC. Användare av SecuraNova journalsystem kan anpassa dokumentationen enligt BBIC till socialtjänstens önskemål.

SecuraNova utbildar också verksamheter i BBIC.

Ny modul för synpunkter och klagomål, avvikelser, lex Sarah och arbetsmiljötillbud

I SecuraNova journalsystem finns ett nytt stöd för rapportering, utredning och bedömning av
1. Synpunkter och klagomål
2. Avvikelser SoL och LSS
3. Lex Sarah
4. Avvikelser HSL och lex Maria
5. Arbetsmiljötillbud
I alla steg i processen, rapport, utredning och bedömning, finns fastställda formulär som du fyller i. Samtidigt som du dokumenterar har du tillgång till underlättande hjälptexter och rutiner. Personen som har ansvar för att ta emot och utreda rapporter kommer att få ett meddelande via journalsystemets Meddelandecenter att det finns en rapport att bearbeta.

Modulen sammanställer de olika ärendena så att det blir enkelt att analysera mönster och ttrender i förbättringsarbetet. Du kan också skicka viss text till journal automatiskt för att underlätta dokumentationen.

Egenkontroll av verksamheten är en nödvändig process för att kunna få kunskap om i vilken utsträckning verksamheten bedrivs med god kvalitet och om den bedrivs i enlighet med de krav som lagstiftningen ställer på verksamheten. Kvalitetskraven på verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen framkommer tydligt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och tillhörande handbok. Där konkretiseras socialtjänstlagens krav på verksamhetens kvalitetsarbete

För att egenkontroll ska kunna vara ett användbart hjälpmedel i kvalitetsarbetet måste den bedrivas fortlöpande och systematiskt. Informationen måste sammanställas och analyseras fortlöpande samt redovisas för och diskuteras med personalgruppen, som ska ha möjlighet att lämna synpunkter på informationen och förslag till förbättringsåtgärder.

Om information och analyser visar på behov av förbättringsåtgärder så ska verksamhetens ledning ansvara för att sådana åtgärder genomförs. Uppföljning måste också göras av att de åtgärder som genomförs får avsedd effekt.

I SecuraNova journalsystem finns flera funktioner som kan användas som hjälpmedel i arbetet med att kontrollera verksamheten. De bygger på att egenkontrollen sker systematiskt på enhetsnivå för att mönstren och trenderna ska kunna kopplas till respektive enhet. Informationen från de olika enheterna (om verksamheten har fler än en enhet) i en verksamhet behöver också sammanställas på en övergripande nivå, vilket görs av journalsystemet.

I SecuraNova journalsystem finns bl.a. följande hjälpmedel i arbetet med egenkontroll:
• Avvikelsehanteringsmodulen
• Checklista för egenkontroll av brukardokumentationens kvalitet
• Loggning av användares åtkomst till dokumentationen i journalsystemet
• Mall för Kvalitetsberättelse samt patientsäkerhetsberättelse
• Staistikmodulen där man tar ut statistikrapporter som kan användas för jämförelser med tidigare år
• Enkäter till brukare, anhöriga och uppdragsgivare samt skattningsinstrument som mäter förändringar
• Rutin för egenkontroll som beskriver alla steg i arbetet med egenkontroll av verksamheten.

Nytt i Securanova

I SecuraNova journalsystem lanseras dessutom följande nya funktioner i journalsystemet
• E-recept (klar)
• Familjehemsmodulen (klar jan 2017)
• Meddelandecentret (klar feb 2017)


E-recept

E-recept används av läkare för att ordinera recept elektroniskt via journalsystemet med systemintegration mot Alfa E-recept. Ordinationerna görs direkt i E-recept hos valfritt eller förvalt apotek. Alla ordinationer returneras till en lista i journalsystemet, som övrig personal har möjlighet att läsa, om patienten samt journalägaren har gett sitt samtycke till detta.Familjehemsmodulen

I familjehemsmodulen finns stöd för att rekrytera och utreda familjehem samt dokumentera stödet till familjerna.

Det finns stöd för screening med hjälp av Bra-Fam, inhämta registeruppgifter om familjerna, och det finns möjlighet att använda skattningsinstrument i screeningprocessen (t.ex. Kasam och SCL-90).

I utredningsprocessen finns formulär för basintervju, djupintervju, släktingintervju, barnslöshetsintervju, referentintervjuer, mall för sammanställning av underlaget till en familjehemsutredning med stöd i bedömningen som bygger på BBIC:s föräldraförmågor. I utredningsprocessen kan även skattningsinstrumenten ASQ och Familjen i Samhället användas. Dessa bidrar till en mer komplett bild av familjens situation.

Det finns också ytterligare administrativt stöd för arbetet med familjehem, t.ex. beräkning av ersättningar, avtal med hemmen och uppdragsgivare, m.m. I SecuraNova registreras en del uppgifter som gör det möjligt att söka information om t.ex. vilka hem som har ledig plats, vilka som har någon som är hemma på heltid, och en mängd andra viktiga faktorer som underlättar arbetet med att bistå socialtjänsten i matchningen.Meddelandecentret

Modulen är fr.a. framtagen för att hjälpa verksamheten att minska risken för brister i dokmentationen. Modulen kommer att ge meddelanden till utvalda befattningahavare om t.ex. journalanteckningar skrivs för sällan, om genomförandeplanen inte är upprättad t.ex. 4 veckor efter placering, om en rapport avseende synpunkter och klagomål, avvikelser SoL och HSL, lex Sarah eller arbetsmiljötillbud har inkommit och ett antal ytterligare egenskaper.

Verksamheten kan även själv konfigurera egna rapporter som modulen ska skicka till utvalda befattningshavare.

I Meddelandecentret ingår också en intern meddelandehantering som innebär att användare av SecuraNova kan skicka säkra meddelanden till varandra, ungefär som en intern mailfunktion.

Nytt lagförslag om tillståndsplikt för familjehem

Den 11 november 2016 lade regeringen fram ett lagförslag till lagrådet om införande av tillståndsplikt för verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehems- och jourhemsverksamhet. Bestämmelserna föreslås träda i kraft 2017-04-15.

Införande av tillståndsplikt innebär att krav kommer att ställas på att det finns erfarenhet och kompetens i verksamheterna och det leder även till att verksamheterna omfattas av IVO:s tillsyn. Det ger också Socialstyrelsen möjlighet att utfärda föreskrifter om konsulentstödd familjehemsverksamhet.

Med tanke på den kommande tillståndsplikten är det viktigt att konsulentstödda familjehemsverksamheter förbereder sig för att ansöka om tillstånd. Viktiga delar i ansökan, förutom personalens kompetens och erfarenhet, kommer verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt verksamhetens dokumentationssystem att vara. SecuraNova Informationssystem AB tillhandahåller både ett kvalificerat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och ett kvalificerat dokumentationssystem för konsulentstödda familje- och jourhemsverksamheter.

För att sökande av tillstånd ska kunna räkna med att få tillståndet beviljat måste man ha en tillräckligt kvalificerad modell för att rekrytera, utreda och handleda samt stödja familjehem. Vissa verksamheter har under fr.a. de senaste åren rekryterat och utrett familjehem med mycket bristfälliga underlag. IVO:s tillsyn under 2015 av arbetet med rekrytering och utredning av familjehem i kommunerna visade på stora brister. Om både utförare och kommunerna brister i kvalitet när det gäller rekrytering och utredning av samt stöd till familjehem kommer det att innebära att barn och unga riskrerar att fara illa i samhällsvården, särskilt om en kommun med stora brister anlitar en privat utförare med stora brister.

Konsulentverksamheter som satsar på kvalitet, t.ex. i form av välutbildad personal med tillgång till kvalificerat dokumentationsstöd kommer att vara konkurrenskraftiga i framtiden.

Växel: 036-550 40 00
Försäljining: 036-550 40 01
Tekniska frågor: 036-550 40 02

E-post: info@securanova.se

© Copyright 2017 SecuraNova Informationssystem AB • Alla rättigheter förbehålles • Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat

Support
036-550 40 00
support@securanova.se

webb: support.securanova.se