Vi tillhandhåller dokumentationssystem för olika typer av verksamheter.


VIKTIGA FUNKTIONER I JOURNALSYSTEMET

SecuraNovas dokumentationsystem innehåller ett antal tidsbesparande funktioner. Följande funktioner finns i de olika versionerna av SecuraNova:

* Journalstöd enligt SoL och LSS
* Personregister
* Placerings- eller Insatsuppgifter
* Beslut & händelser med automatisk kopplling till journal
* Kalenderfunktion för varje brukare med påminnelsefunktion
* Uppföljning och stöd för systematisk bedömning med hjälp av skattningsinstrument som innehåller analysstöd och som fungerar som samtalsverktyg men som även underlättar uppföljning, utvärdering och redovisning av insatsernas effekter.
* Dokumentstöd med ca 300 färdiga mallar som automatiskt knyts till den inskrivne
* Separat modul för journalskrivning och övrig dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser
* Läkemedelslista och övriga nödvändiga dokument för Hälso- och sjukvård
* E-Recept, integration med Alfas apotekstjänst
* Avvikelsehantering (synpunkter/klagomål, avvikelser SoL/LSS/HSL/arbetsmiljö, lex Sarah) med automatisk koppling till journal
* Personaldagbok
* Meddelandecentret innehåller intern e-postfunktion för användare, en verksamhetskalender samt automatisk redovisning av information som behövs för kvalitetssäkring (t.ex. att en avvikelserapport upprättats, en lista med de brukare som inte fått GF-plan upprättad inom t.ex. 4 veckor, m.m.)
* Statistikmodul med färdiga statistikrapporter och möjlighet att skapa egna rapporter, som underlättar uppföljning och utvärdering samt informaton till anbud
* Dikteringsfunktion som sparar röstmeddelanden i personakt
* Maskinell gallring av dokumentationen utifrån bestämmelserna i lagstiftningen

I journalsystemet för Utförare och för IFO finns dessutom följande:

* Substanstest med automatisk koppling till journal
* Omfattande stöd för konsulentstödd familjehemsverksamhet
* Integration med SSIL:s Kvalitetsindex

ANNAT SOM KAN VARA BRA ATT VETA

- SecuraNova innehåller omfattande stöd för verksamhetens behov, är enkelt och intuitivt att använda. Det effektiviserar administrationen och sparar tid i sån utsträckning att systemet sparar in sina egna kostnader och ger verksamheten mer tid för klientarbetet.

- SecuraNova ger er information om processerna i verksamheten, vad som bör göras, varför och hur det bör göras, om det gjordes och hur kan det göras bättre.

ramavtalsupphandlingar, ni tar snabbt fram information som sparar avsevärt med tid och gör anbuden bättre. - SecuraNova skapar struktur och systematik i dokumentationen så att den blir begriplig, hanterbar och meningsfull för alla parter.

- SecuraNova anpassas till varje kunds specifika behov och varje kund har möjlighet att anpassa sitt system. Det kan användas för små och stora verksamheter och växer med behovet hos verksamheten.

- SecuraNova ger kostnadsfri socialjuridisk rådgivning till sina kunder, t.ex. frågor om tillstånd, tillsyn, lagstiftning och dess tillämpning, rutiner, anbudsprocessen, avtalsfrågor, etc.

- SecuraNova underlättar inrapportering av underlag till Kvalitetsindex hos SIL.

- SecuraNova ger ett kraftfullt stöd i samband med anbud i ramavtalsupphandlingar, ni tar snabbt fram information som sparar avsevärt med tid och gör anbuden bättre.

- SecuraNovas skattningsinstrument är användbara samtalsverktyg i behandlingsarbetet, hjälper er att mäta effekterna av de insatser som sker kan användas i analys av om ni gör rätt saker på rätt sätt.

- SecuraNova ger verksamheterna stöd i sin kvalitetssäkring genom att det finns integrerat stöd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 med stöd för avvikelsehantering, synpunkter och klagomål,riskbedömning och matchning samt egenkontroll.

Växel: 036-550 40 00
Försäljining: 036-550 40 01
Tekniska frågor: 036-550 40 02

E-post: info@securanova.se

© Copyright 2017 SecuraNova Informationssystem AB • Alla rättigheter förbehålles • Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat

Support
036-550 40 00
support@securanova.se

webb: support.securanova.se